One of 16 Squares of Colors Web Colors "Squares"
     Has 6 Squares of Colors
  Two Connom Color Group One of 16 cube Plane

Colors NNnnnn

00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD FE FF  
                                nnnnnn
 
                                00nnnn
                                11nnnn
                                22nnnn
                                33nnnn
                                44nnnn
                                55nnnn
                                66nnnn
                                77nnnn
                                88nnnn
                                99nnnn
                                AAnnnn
                                BBnnnn
                                BBnnnn
                                CCnnnn
                                DDnnnn
                                FFnnnn

Colors NNNNnn

00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD FE FF  
                                0000nn
                                1111nn
                                2222nn
                                3333nn
                                4444nn
                                5555nn
                                6666nn
                                7777nn
                                8888nn
                                AAAAnn
                                BBBBnn
                                CCCCnn
                                DDDDnn
                                EEEEnn
                                FFFFnn

Colors nnNNnn

00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD FE FF  
                                nn00nn
                                nn11nn
                                nn22nn
                                nn33nn
                                nn44nn
                                nn55nn
                                nn66nn
                                nn77nn
                                nn88nn
                                nn99nn
                                nnAAnn
                                nnBBnn
                                nnCCnn
                                nnDDnn
                                nnEEnn
                                nnFFnn

Colors nnNNNN

00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD FE FF  
                                nn0000
                                nn1111
                                nn2222
                                nn3333
                                nn4444
                                nn5555
                                nn6666
                                nn7777
                                nn8888
                                nn9999
                                nnAAAA
                                nnBBBB
                                nnCCCC
                                nnDDDD
                                nnEEEE
                                nnFFFF

Colors nnnnNN

00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD FE FF  
                                nnnn00
                                nnnn11
                                nnnn22
                                nnnn33
                                nnnn44
                                nnnn55
                                nnnn66
                                nnnn77
                                nnnn88
                                nnnn99
                                nnnnAA
                                nnnnBB
                                nnnnCC
                                nnnnDD
                                nnnnEE
                                nnnnFF

Colors NNnnNN

00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD FE FF  
                                00nn00
                                11nn11
                                22nn22
                                33nn33
                                44nn44
                                55nn55
                                66nn66
                                77nn77
                                88nn88
                                99nn99
                                AAnnAA
                                BBnnBB
                                CCnnCC
                                DDnnDD
                                EEnnEE
                                FFnnFF
  NNnnnn
NNNNnn
nnNNnn
nnNNNN
nnnnNN
NNnnNN

Return to Steve Adams Photos Home > Web Color Guide
Last Update on November 7th, 2006 23:55 UTC (5:55 pm CST)